Algemene voorwaarden

SOCCERSKILLS

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Het deelnemen aan de diensten van Soccerskills is geheel voor eigen risico van de deelnemer en is geheel vrijblijvend en op eigen initiatief.


2. Soccerskills kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal, (im)materiële schade als gevolg van enig ongeval of letsel of blessures.


3. Soccerskills stelt zich niet aansprakelijk voor blessures welke voetballers oplopen bij de trainingen. Soccerskills is ook niet aansprakelijk voor reeds ontstane blessure (s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de voetballer.


4. Soccerskills aanvaart tevens geen aansprakelijkheid voor enige vorm van ongemak, medische problemen of letsel die ontstaan als gevolg van aangeboden drankjes, lunches of andere vormen van voedsel indien de opdrachtgever noch de deelnemer niet uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt enige vorm van allergieën / intoleranties te hebben.


5. Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Soccerskills en/of enige derde is ontstaan direct of indirect van een toerekenbare tekortkoming – niet naleven van de gedragsregels.


6. Opdrachtgever zal Soccerskills vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de overeenkomst.


7. Deelnemers van Soccerskills gaan akkoord met het gebruik van foto's en filmmateriaal voor promotie doeleinden.